لوگوی سایت1

سنگ مخصوص پختن و برشته کردن پیتزا و نان
کاداک
سنگ مخصوص پختن و برشته کردن نان و پیتزا
کد: 98394
جوجه گردان
کاداک
جوجه گردان
کد مریدین 4شعله: 98357
کد مریدین 3شعله: 98354
صفحه مخصوص گریل 2طرفه
کاداک
صفحه مخصوص گریل 2 طرفه
کد: 98505
تابه نچسب ضد خش
کاداک
تابه نچسب ضد خش
کد: 98507
صفحه مخصوص پختن گوشت
کاداک
صفحه مخصوص پختن گوشت
کد: 100-97800
سینی مخصوص پخت وپز گوشت
کاداک
سینی مخصوص پخت وپز انواع برگر -گوشت و استیک
کد:98700
سینی مخصوص تپانایاکی
کاداک
سینی مخصوص تپانایاکی
کد: 98508
کاور مخصوص مریدین 3 شعله
کاداک
کاور مخصوص مریدین 3 شعله
کد: 98361
کاور مخصوص مریدین 4 شعله
کاداک
کاور مخصوص مریدین 4 شعله
کد: 98362